Contact

Van tijd tot tijd kunnen deze voorwaarden zonder verdere aankondiging herzien worden. Door de website te gebruiken accepteert u de volgende voorwaarden of wijzigingen daarin. Gebruik de website niet als u het niet eens bent met de voorwaarden.

Meer weten?

Van tijd tot tijd kunnen deze voorwaarden zonder verdere aankondiging herzien worden. Door de website te gebruiken accepteert u de volgende voorwaarden of wijzigingen daarin. Gebruik de website niet als u het niet eens bent met de voorwaarden.

Garanties en ontheffing van aansprakelijkheid

Hoewel er zorg aan besteed is om de juistheid van informatie, verklaringen, tekst, artikelen, gegevens, beelden, screens, webpagina's en ander materiaal op deze website (hierna te noemen "het MATERIAAL") te verzekeren, tekenen Mammoet, zijn dochterondernemingen en gerelateerde ondernemingen en zijn of hun directeuren, functionarissen en medewerkers (hierna te noemen "We") geen protest aan tegen en geven geen garantie af inzake de accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, waarheid, geschiktheid en volledigheid van de genoemde MATERIALEN. We behouden ons het recht voor tot toevoegen en wissen van of het aanbrengen van veranderingen in de MATERIALEN zonder voorafgaande kennisgeving.

We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website. Verder wijzen we elke aansprakelijkheid af voor direct, indirect, speciaal of resulterend verlies of schade die direct of indirect het gevolg is van de toegang toe of het gebruik van deze website en het vertrouwen in de MATERIALEN op deze website. Elk door u genomen besluit op basis van de MATERIALEN is geheel en al uw verantwoordelijkheid.

Deze website kan ook informatie bevatten die door derden is verstrekt; wij tekenen geen protest aan en doen geen garanties inzake de informatie van deze derden. We garanderen niet dat de functie of werking van deze website niet onderbroken wordt of foutloos is, dat defecten gecorrigeerd worden, dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.

Gebruiksbeperkingen

De MATERIALEN op deze website worden beschermd door Nederlandse copyrightwetten en internationale verdragen en wetten inzake intellectueel eigendom. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders aangegeven zijn de MATERIALEN op deze website het exclusieve eigendom van Mammoet of anderen, zoals aangegeven. U krijgt toegang tot deze website en kunt in alle redelijkheid informatie kopiëren van deze website uitsluitend voor persoonlijk, non-profit of educatief gebruik, mits er op iedere pagina het copyright, het handelsmerk of de bronvermelding staan die ook op de gekopieerde pagina's staan.

De MATERIALEN mogen niet anderszins worden gekopieerd, tentoongesteld, verspreid, gedownload, gelicentieerd, aangepast, gepubliceerd, opnieuw gepost, gereproduceerd, hergebruikt, herverkocht, overgezet, gebruikt om een afgeleid werk te creëren of anderszins gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden.

Handelsmerk

Het woord "Mammoet" en het Mammoet-logo (de "Mammoet beeldmerken") zijn geregistreerde handelsmerken en servicemerken van Mammoet. Daarnaast kunnen ook de handelsmerken van onze dochterondernemingen, gerelateerde ondernemingen of zakelijke partners op deze website voorkomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag u de Mammoet Beeldmerken of de andere handelsmerken en servicemerken, die op deze website voorkomen, niet laten zien of gebruiken.

Links en kaderen

Een andere website die toegankelijk is en gelinkt is naar deze website, hoeft niet noodzakelijkerwijs onder onze controle te vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website of enige link op de gelinkte website, of enige verandering of update op de op zulke website voorkomende informatie. We kunnen geen enkele verantwoordelijkheid accepteren in verband met dergelijke websites of links.

U bent zelf verantwoordelijk voor het bekijken van en het zich houden aan de privacyverklaringen en de gebruiksvoorwaarden die op de gelinkte sites staan. We verstrekken u de gelinkte websites alleen gemakshalve; het feit dat wij dergelijke links op onze website aanbieden, houdt niet noodzakelijkerwijs in dat we de betreffende websites onderschrijven, noch de entiteit die deze websites opereert noch enig product of dienst van die organisatie.

U mag deze website niet kaderen noch linken naar een pagina anders dan de homepage, zonder hiervoor uitdrukkelijk toestemming te hebben verkregen. Alle verzoeken om toestemming, samen met de details van de URL(s) van de webpagina('s) waarvandaan u een link voorstelt naar deze website, moeten worden gericht aan:

Mammoet Global Support B.V.
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht
The Netherlands
marcom@mammoet.com

We zijn niet verplicht u toestemming te geven en we behouden ons het recht voor tot het herroepen van onze toestemming aan u om naar deze website te linken.

Privacy

We respecteren uw privacy als gebruiker van onze website. We verplichten ons eraan dat persoonlijk identificeerbare, aan ons verstrekte informatie niet zal worden verhandeld, verkocht of verhuurd aan bedrijven buiten Mammoet. Uw naam en persoonlijke informatie zullen alleen gebruikt worden voor correspondentiedoeleinden. Voor ons Privacy Statement, klik hier. 

Voorlegging van informatie

Hoewel persoonlijk identificeerbare informatie beschermd zou zijn onder onze bovenstaande privacybepalingen, wordt iedere andere informatie die u ons zendt en verstrekt via deze website, geacht informatie te zijn die niet-vertrouwelijk is en wordt verondersteld dat het ons vrijstaat deze informatie te gebruiken voor elk gewenst doeleinde, royalty-free, onbeperkt en onherroepelijk.

Het is u ten strengste verboden informatie op deze website te posten of op of vanaf deze website over te brengen die onwettig, lasterlijk, bedreigend, obsceen, pornografisch of profaan van aard is of die aanleiding kan geven tot criminele of civiele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Uw gebruik van deze website en de uitwerking van de voorwaarden daarin vervat zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Voor uit of in verband met deze website voortkomende geschillen, inclusief deze voorwaarden, geldt de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse gerechtshoven.

Door het bekijken van de Mammoet-website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Van tijd tot tijd kunnen deze voorwaarden zonder verdere aankondiging herzien worden. Door de website te gebruiken accepteert u de volgende voorwaarden of wijzigingen daarin. Gebruik de website niet als u het niet eens bent met de voorwaarden.


PREPARE FOR A PROFESSIONAL FUTURE!
Case
Case